Firma BAUPAK s.r.o. so sídlom v Rovinke začína svoju aktívnu činnosť 7.4.2009. Konateľmi spoločnosti sú Ing. Milan Plevák a Jozef Bartaloš , ktorí sa podieľali v minulosti pri výstavbe viacerých zaujímavých novostavbách a rekonštrukciách, najmä v oblasti pozemného staviteľstva.
    Od 1.7.2009 je naša organizácia držiteľom osvedčenia od Centra manažérstva kvality v stavebníctve (CEMAKS) pri Stavebnej fakulte STU Bratislava o zavedení a aplikácii integrovaného manažérskeho systému, ktorý pozostáva z troch systémov:
systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2009,
systému environmentálneho manažérstva podľa STN EN ISO 14001:2005,
systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa STN OHSAS 18001:2008.

    Cieľom zavedenia a aplikácie tohto integrovaného manažérskeho systému je poskytovať kvalitné služby zákazníkom, správať sa ekologicky, t.j. preventívnou činnosťou chrániť životné prostredie počas procesu výstavby a bezpečnostnými opatreniami zabrániť ohrozeniu života a zdravia našich zamestnancov a partnerov pri realizácii stavieb.

Víziu našej organizácie stavať kvalitne, ekologicky a bezpečne vyjadrujú tri základné dokumenty:
politika kvality
environmentálna politika
politika BOZP.
    Naša organizácia sa teší na zákazníkov v oblasti realizácie stavieb a vyjadruje záväzok plne uspokojovať ich potreby. © copyright 2010 Baupak s.r.o., all rights reserved